Sağlık Yönetimi Bölümü

Genel Bilgiler

Program Profili

Toplumun sağlık statüsünün korunması ve iyileştirilmesi amacıyla, Türkiye sağlık sektöründe özellikle son yıllarda birçok değişiklik yapılmaktadır. Bu değişiklikler neticesinde ülkemizin sağlık sektörü sürekli büyüyen, değişen ve rekabetin arttığı bir sektör haline gelmiştir. Bu gelişme, sektörün sorunlarına daha etkili, daha verimli ve daha yenilikçi çözüm önerileri geliştirebilecek ve hatta sektörü yönlendirebilecek kavramsal, analitik ve teknik bilgi, beceri ve yeteneğe sahip yöneticilere duyulan ihtiyacı artırmıştır.

Sağlık Yönetimi Bölümü’nün temel amacı, sağlık sektörünün her kademesinde rol alan tüm kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek sağlık yöneticileri ve liderlerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Bölümün benzer programlardan farkı: Sağlık yönetimi programımız öğrencilerin gerek ülkemizde gerek ABD, Kanada, Avrupa Birliği Ülkeleri gibi ülkelerde kolaylıkla kendilerini ifade edebilecekleri gibi hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin aldıkları derslerin oranı yurtdışında benzer programları akredite eden kurumların beklentileri doğrultusunda hazırlanmıştır. Dolayısıyla mezunlarımız bu ülkeler ve ülkemizde iş bulma olanağı elde edebileceklerdir. Ülkemizdeki ve birçok ülkedeki benzer programlardan temel farkı öğrencilerin, 2. sınıftan itibaren başta hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları olmak üzere uygulamalı eğitimlerinin başlamasıdır. Bu kapsamda 2. ve 3. sınıfta bir yıl boyunca haftada bir gün, 4. sınıfta ise haftada 2 gün zorunlu pratik uygulamalarda bulunmaktadırlar. Ayrıca yaz stajı ile 20 iş günü belirli bir alana yönelik (finansman, pazarlama, kalite, hasta hizmetleri vb.) çalışmaları ile teori ve uygulama dengesi içinde eğitimlerini güçlendirmektedirler. Öğrencilerimizin aldıkları bu uygulamalı eğitim, işe giriş sürecinde bir kolaylık sağladığı gibi, iş yaşamında da edinilmiş deneyimin avantajlarından yararlanma olanağı sağlamaktadır.

Vizyon: Alanında saygın öğretim üyeleri ile çağdaş standartlarda eğitim yapan, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, yetiştirdiği insanlarla ve ürettiği bilgiyle Türkiye sağlık sisteminin geleceğini şekillendiren lider eğitim kuruluşu olmaktır.

Misyon: Yenilikçi, araştırmacı, rekabetçi, girişimci ve yaşam boyu öğrenme becerisi geliştirmiş “profesyonel sağlık yöneticileri” yetiştirmektir.

İstihdam Olanakları

Bu bölüm mezunları son derece geniş kapsamlı istihdam alanı çeşitliliğine sahiptir. Sağlık alanında özel sektörde ve kamu örgütlerinde bu program tarafından yetiştirilecek insan gücüne gereksinim duyulmaktadır. Mezunlar; Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatları, kamu ve özel sağlık kurumları, Sosyal Güvenlik Kurumu, değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar, üniversitelerin benzer eğitim veren bölümleri ile programlarında sağlık yönetimi dersi olan bölümleri, basın ve yayın kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, ilaç ve tıbbi sarf malzeme şirketleri, sigorta şirketleri gibi kurumlarda çalışma olanaklarına sahip olabilmektedir.